Giải câu 6 bài Este

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 7 sgk hóa học 12

Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (dktc) và 5,4g nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.
b) Đun 7,4g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

Bài làm:

Câu 6:

a) Gọi công thức phân tử của este X là CxHyOz.

nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol ; nH2O – 5,4/18 = 0,3 mol

=> mO = 7,4 – 0,3.12 -0,3.2 = 3,2g ; nO = 0,2 (mol)

=> x : y : z = 3 : 6 : 2

Vì X là este đơn chức nên công thức phân tử của X là C3H6O2

b)

nX = 0,1 mol, nY = 0,1 mol.

MY = 32g/mol => CTPT của Y : CH3OH

CTPT của X : CH3COOCH3.

CH3COOCH3 + NaOH -> CH3COONa + CH3OH.

MZ = 0,1.82 = 8,2g

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021