Giải câu 6.21 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 2 Đánh giá

Câu 6.21: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính :

a. +$\frac{9}{13}$;

b.+$\frac{5}{12}$.

Bài làm:

a. +$\frac{9}{13}$=$\frac{8}{13}$;

b.+$\frac{5}{12}$=$\frac{-9}{24}$+$\frac{10}{24}$=$\frac{1}{24}$.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021