Giải câu 7.1 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.1 : Trang 31 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a. Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân .

; $\frac{-35}{10}$; $\frac{-125}{100}$; $\frac{-89}{1000}$.

b. Chỉ ra các số thập phân âm viết được trong câu a.

Bài làm:

a.=2,1; $\frac{-35}{10}$=-3,5; $\frac{-125}{100}$=-1,25; $\frac{-89}{1000}$.=-0,089.

b.Các số thập phân âm viết được trong câu a là : -3,5; -1,25; -0,089.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021