Giải câu 9.26 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.26: Trang 100 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

a.Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này ;

b. Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra;

c. Nêu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra không ?

Bài làm:

a.Các kết quả có thể của thí nghiệm này là : Nai ; Cáo ; Gấu .

b.Các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra là : Cáo ; Gấu .

c.Nêu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021