Giải câu 67 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp sgk Toán 8 tập 1 Trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 67 : Trang 31 sgk toán 8 tập 1

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3);

b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2).

Bài làm:

Hướng dẫn: Sắp xếp các đã thức theo lũy thừa giảm, đặt phép tính và tính.

a) (x3 – 7x + 3 – x2) : (x – 3);

Giải bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp - Toán 8 tập 1

b) (2x4 – 3x2 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2).

Giải bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp - Toán 8 tập 1

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021