Giải câu 7.26 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.26 : Trang 45 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a.15,3-21,5-3.1,5;

b.2.(4^{2}-2.4,1)+1,25:5.

Bài làm:

a.15,3-21,5-3.1,5=15,3-21,5-4,5=-10,7;

b.2.(4^2-2.4,1)+1,25:5=2.(16-8,2)+0,25=15,6+0,25=15,85.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021