Khi có hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua. Hệ thức về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có dạng như thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Khi có hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua. Hệ thức về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có dạng như thế nào?

Bài làm:

Biểu thức:

I: Cường độ dòng điện (A)

U: Hiệu điện thế (V)

R: Điện trở ()

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021