Mỗi thông tin và hình ảnh sau có trong bài đọc nào? Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1.

  • 1 Đánh giá

1. Mỗi thông tin và hình ảnh sau có trong bài đọc nào?

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập 2

2. Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1.

Bài làm:

1. Các bài đọc tưng ứng lần lượt là:

  • Đầm sen
  • Ong xây tổ
  • Con suối bản tôi
  • Rừng ngập mặn Cà Mau

2. Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021