1. Môi trường sống của sinh vật

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Môi trường và các nhân tố sinh thái

1. Môi trường sống của sinh vật

- Sử dụng các từ sau để điền vào chỗ chấm cho phù hợp: tất cả, nơi sinh sống, môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường trên mặt đất - không khí, môi trường sinh vật, bao quanh, bốn.

Môi trường .........của sinh vật, bao gồm ...........những gì ...................chúng. Có ...............loại môi trường chủ yếu, đó là:...........

- Quan sát trong tự nhiên, hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào các ô troonngs trong bảng 28.1.

STTTên sinh vậtMôi trường sống

Bài làm:

- điền từ:

1. nơi sinh sống

2. tất cả

3. bao quanh

4. bốn

5. môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường trên mặt đất - không khí, môi trường sinh vật

- Bảng 28.1

STTTên sinh vậtMôi trường sống
1giun, ấu trùng,vi khuẩn,..Mt trong đất
2cá, tảo, vi khuẩn, ...MT nước
3con người, cáo, hoa hồng,nấm,..Mt mặt đất - không khí
4vi khuẩn, giun, sán,....MT sinh vật
  • 129 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021