3. Nếu có hai dòng ruồi giấm thuần chủng, một dòng có kiểu hình mắt nâu và một dòng có kiểu hình mắt đỏ son. Làm thế nào có thể biết được gen quy định tính trạng màu mắt này là nằm trên NST thường hay là nằm trên NST giới tính X?

  • 1 Đánh giá

3. Nếu có hai dòng ruồi giấm thuần chủng, một dòng có kiểu hình mắt nâu và một dòng có kiểu hình mắt đỏ son. Làm thế nào có thể biết được gen quy định tính trạng màu mắt này là nằm trên NST thường hay là nằm trên NST giới tính X?

Bài làm:

sử dụng phép lai thuận nghịch:

+ thuận: con đực mắt nâu x con cái mắt đỏ

+ nghịch: con đực mắt đỏ x con cái mắt nâu

=> quan sát kết quả

+ nếu kết quả của phép lai thuận nghịch giống nhau thì gen nằm trên NST thường

+ nếu kết quả của phép lai thuận nghịch khác nhau thì gen nằm trên NST giới tính.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021