Đáp án câu 2 đề 5 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Lớp 9A có bạn Binh bị cận thị có điểm cực viễn Cv nằm cách mắt 40cm. Bạn Nga cũng bị cận thị có điểm cực viễn Cv nằm cách mắt 55 cm.

a. Theo em bạn nào cận nặng hơn? Vì sao?

b. Hai bạn đều phải đeo kính để khắc phục tật cận thị. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu kính loại gì? Kính của bạn nào có tiêu cự dài hơn

Bài làm:

a) Bạn Bình cận nặng hơn vì điểm cực viễn của bạn Bình gần mắt hơn bạn Nga.

b) Để khắc phục Bình và Nga phải đeo kính mà mắt kính là thấu kính phân kì để nhìn rõ những vật ở xa như mắt bình thường. Kính cận thích hợp có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn Cv của mắt.

- Vì kính đeo sát mắt, suy ra tiêu cự của kính bạn Bình đeo là: f1 =OCV1 =40 cm;

+ Tiêu cự của kính bạn Bình đeo là: f2 =OCV2 = 55 cm.

Vậy kính của bạn Nga có tiêu cự dài hơn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021