Đáp án câu 3 đề 6 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Một kính lúp có tiêu cự f = 16,7cm. Một vật đặt cách quang tâm O một đoạn 10,7 cm.

a) Vẽ ảnh của vật. Nêu tính chất ảnh.

b) Biết ảnh cách quang tâm O một đoạn 29,7 cm. Tính chiều cao của ảnh. Biết chiều cao của vật là 5 cm.

c) Tính độ bội giác của kính.

Bài làm:

a) Vẽ ảnh của vật:

Đáp án câu 3 đề 6 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

Ảnh của vật là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

b) Ta có :OAB đồng dạng với OA'B'

=> => A'B' = $\frac{AB.OA'}{OA}=\frac{5.29,7}{10,7}$ = 13,8 (cm)

c) Số bội giác: G = = 1,5

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021