Đáp án câu 5 đề 3 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Một kính lúp có độ bội giác là 2,5x.

a. Tính tiêu cự của kính lúp nói trên.

b. Một kính lúp khác có tiêu cự 8cm. Hỏi nên dùng kính lúp nào để khi quan sát một vật nhỏ có thể nhìn rõ vật hơn?

Bài làm:

a) Áp dụng công thức: G = => f = $\frac{25}{G}$ = $\frac{25}{2,5}$ = 10 (cm)

b) Vì kính lúp thứ hai có tiêu cự 8cm ngắn hơn nên dùng kính lúp này sẽ quan sát được vật rõ hơn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021