Điện trở trong của một acquy là 0,06 $\Omega $ trên vỏ của nó ghi là 12 V. Mắc vào hai cực của nó một bóng đèn ghi 12V – 5W.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 54:

Điện trở trong của một acquy là 0,06 trên vỏ của nó ghi là 12 V. Mắc vào hai cực của nó một bóng đèn ghi 12V – 5W.

a) Chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần như sang bình thường và tính công suất tiêu thụ thực tế.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

Bài làm:

a, Dòng điện định mức của bóng đèn là: (A).

Điện trở của bóng đèn là: $\Omega $

Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

(A).

Vậy đèn gần như sáng bình thường.

Công suất tiêu thụ của bóng đèn là: (W).

b, Hiệu suất của nguồn điện là: %.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021