Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ "an ninh"?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ "an ninh"?

a. Yên ổn hắn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.

b. Yên ôn về chính trị và trật tự xà hội.

c. Không có chiến tranh và thiên tai.

Bài làm:

Dòng nêu đúng nghĩa của từ "an ninh" là:

Đáp án: b. Yên ôn về chính trị và trật tự xà hội

Thông tin thêm: An ninh là trạng thái bình yên của xã hội, của nhà nước, sự ổn định vững chắc của chế độ chính trị xã hội. An ninh quốc gia bao gồm an ninh đối nội, an ninh đối ngoại, an ninh về tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội,… trong đó chủ yếu có an ninh chủ quyền độc lập, an ninh lãnh thổ, … Các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia được quy định là các tội nguy hiểm nhất trong các tội hình sự và có khung hình phạt cao nhất.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021