Giải bài 12 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 12: trang 180 sgk toán Đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng hàm số không có giới hạn khi \(x \rightarrow + ∞\)

Bài làm:

  • Hàm số có tập xác định \(D = \mathbb R\)
  • Chọn dãy số với \( x_n= n2 π\) (\(n\in {\mathbb N}^*\)).

Ta có:

  • Chọn dãy số với \({x_n} = {\pi \over 2} + n2\pi (n \in {\mathbb N^*})\)

Ta có:

Từ hai kết quả trên, ta kết luận hàm số không có giới hạn khi \(x \rightarrow + ∞\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021