Giải bài 17 sinh 6: Vận chuyển các chất trong thân

  • 1 Đánh giá

Trong quá trình sống của cây, thân đảm nhận chức năng vận chuyển các chất. Vậy các chất nào được vận chuyển và được vận chuyển như thế nào trong thân?

A. Lý thuyết

1. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan

  • Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân, lá nhờ mạch gỗ

2. Vận chuyển chất hữu cơ

  • Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Mạch rây có chức năng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021