Giải bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 102

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích củng cố kiến thức và các bài tập về bảng nhân 5, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 102 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

a)

5 x 3 = 5 x 8 = 5 x 2 =

5 x 4 = 5 x 7 = 5 x 9 =

5 x 5 = 5 x 6 = 5 x 10 =

b)

2 x 5 = 5 x 3 = 5 x 4 =

5 x 2 = 3 x 5 = 4 x 5 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 102 sgk toán lớp 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 5 x 4 - 9 = 20 - 9 = 11

a) 5 x 7 -15 =

b) 5 x 8 - 20 =

c) 5 x 10 - 28 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 102 sgk toán lớp 2

Mỗi ngày Liên học 5 giờ, mỗi tuần lễ Liên học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Liên học được bao nhiêu giờ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 102 sgk toán lớp 2

Mỗi can đựng được 5 l dầu. Hỏi 10 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 102 sgk toán lớp 2

Số ?

a) 5; 10 ; 15; 20; .... ;

b) 5 ;8; 11; 14;...; ....

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021