Giải câu 1 bài 2: Dãy số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 92 - sgk đại số và giải tích 11

Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát un cho bởi công thức:

a) un = ;

b) un = ;

c) un = ;

d) un =

Bài làm:

Với n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 ta tìm được 5 số hạng đầu của các dãy số

a) un = ;

u1 = 1; u2 = , \( u_{3}=\frac{3}{7}; u_{4}=\frac{4}{15};u_{5}=\frac{5}{31}\)

b) un =

c) un = ;

u1 = 2;

d) un =

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021