Giải câu 1 bài 3: Nhị thức Niu tơn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 57 - sgk đại số và giải tích 11

Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu - tơn:

a) (a + 2b)5;

b) (a - √2)6;

c) (x - )13.

Bài làm:

a) Dựa vào tam giác Pa-xcan ta có:

b) Dựa vào tam giác Pa-xcan ta có:

c) Dựa vào công thức của nhị thức Niu - tơn ta có:

(x - )13= [x + (- )]13 = Ck13 . x13 – k . (-)k = Ck13 . (-1)k . x13 – 2k

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021