Giải câu 1 bài Luyện tập Toán 5 trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 60 - sgk toán lớp 5

b) Tính nhẩm:

579,8 x 0,1 38,7 x 0,1

6,7 x 0,1 3,5 x 0,01

805,13 x 0,01 67,19 x 0,01

3,5 x 0,01 5,6 x 0,001

362,5 x 0,001 20,25 x 0,001

Bài làm:

Khi nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001...ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba...chữ số

b) Tính nhẩm:

579,8 x 0,1= 57,98 38,7 x 0,1=3,87

6,7 x 0,1= 0,67 3,5 x 0,01= 0,035

805,13 x 0,01= 8,0513 67,19 x 0,01= 0,6719

3,5 x 0,01= 0,35 5,6 x 0,001= 0,0056

362,5 x 0,001= 0,3625 20,25 x 0,001= 0,02025

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021