Giải câu 1 Phép cộng có tổng bằng 10

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 12 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + ... = 10 8 + ... = 10

1 + ... = 10 2 + ... = 10

10 = 9 + ... 10 = 8 + ...

10 = 1 + ... 10 = 2 + ...

7 + ... = 10 5 + ... = 10

3 + ... = 10 10 = 5 + ...

10 = 7 + ... 10 = 6 + ...

10 = 3 + ... 10 = ... + 8

Bài làm:

Để tìm các số điền vào chỗ chấm các còn cần biết thiếu bao nhiêu nữa thì đủ 10, sau đó các con điền số thiếu đó vào chỗ chấm.

9 + 1 = 10 8 + 2 = 10

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10

10 = 9 + 1 10 = 8 + 2

10 = 1 + 9 10 = 2 + 8

7 + 3 = 10 5 + 5 = 10

3 + 7 = 10 10 = 5 + 5

10 = 7 + 3 10 = 6 + 4

10 = 3 + 7 10 = 2 + 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021