Giải câu 1 Số hạng Tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 5 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số hạng - Tổng

Bài làm:

Các số hạng đã được đặt theo hàng dọc (như cách đặt phép tính), nên các con chỉ cần cộng hàng đơn vị với nhau, và hàng chục với nhau ta sẽ được tổng.

Số hạng - Tổng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021