Giải câu 2 bài: Bất phương trình mũ và lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các bất phương trình lôgarit:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Đk:

<=>

<=>

<=> (t/m)

Vậy bất phương trình có nghiệm .

b)

Đk:

<=>

<=>

Vậy bất phương trình có nghiệm .

c)

Đk:

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy bất phương trình có nghiệm .

d)

Đk:

Đặt

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy bất phương trình có nghiệm .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021