Giải câu 28 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 28: trang 48 sgk Toán 8 tập 2

Cho bất phương trình

a) Chứng tỏ là nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không?

Bài làm:

a) Thay vào bất phương trình \(x^2> 0 \)

Ta có:

Với (khẳng định đúng)

Với (khẳng định đúng)

Vậy là nghiệm của bất phương trình.

b) Với (khẳng định sai)

Vậy mọi giá trị của ẩn không là nghiệm của bất phương trình.

Chú ý: Bất phương trình có tập nghiệm là \(S = \left \{ x \in \mathbb{R}|x \neq 0 \right \}\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021