Giải câu 3 bài: Ôn tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Câu 3:Trang 143-sgk giải tích 12

Tìm mối liên hệ giữa khái niêm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối của số thực.

Bài làm:

Mối liên hệ giữa khái niêm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối của số thực:

Mỗi số thực a được gọi là số phức có phần ảo bằng 0.

Ta có:

=> Mô đun của số thực là: $|a+0i|=\sqrt{(a^{2}+0^{2})}=|a|$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021