Giải câu 3 bài : Thừa số Tích

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 94 sgk toán lớp 2

Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16

Mẫu: 8 x 2 = 16.

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào thừa số và tích đã cho, các viết được phép nhân theo ví dụ mẫu sau:

Các thừa số là 8 và 2, tích là 16

Viết phép nhân : 8 x 2 = 16.

Tương tự ta được các kết quả sau đây:

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12

Phép nhân 4 x 3 = 12

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20

Phép nhân 10 x 2 = 20

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Phép nhân 5 x 4 = 20

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021