Giải câu 3 Bảng cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 38 - SGK toán 2

Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài làm:

Tóm tắt

Hoa nặng : 28kg

Mai hơn Hoa : 3kg

Mai nặng : ... kg?

Bài giải

Mai nặng số kg là :

28 + 3= 31 (kg)

Đáp số: 31 kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021