Giải Câu 4 Bài 1: Phương trình đường thẳng sgk Hình học 10 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 80 - SGK Hình học 10

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm và \(N(0; -1)\)

Bài làm:

Ta có: là vecto chỉ phương của đường thẳng $MN$

=> vecto pháp tuyến của là: $\vec {n}=(1;-4)$

=> Phương trình tổng quát của đường thẳng là: $1.(x-4)-4.(y-0)=0 \Leftrightarrow x-4-4y=0$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021