Giải câu 9 bài Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.

Bài làm:

  • Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó và một số không đổi, nghĩa là: \((u_n)\) là cấp số cộng \(⇔ ∀ n ≥ 2, u_n= u_{n+1}+ d\)
  • Số gọi là công sai của cấp số cộng.
  • Tổng của số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021