Khoa học xã hội 7 bài 30: Đại Việt thời Lê Sơ(1428-1627)

  • 1 Đánh giá

Giải bài 30 Đại Việt thời Lê Sơ(1428-1627) - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 68. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát hình ảnh, nêu những hiểu biết của em về triều đại Lê sơ

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình, hãy:

  • Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông và nêu nhận xét
  • Cho biết những cải cách của vua Lê Thánh Tông nhằm mục đích gì
  • Dựa vào lược đồ, kể tên 13 đạo thừa tuyên dưới thời Lê sơ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu thông tin vầ quân đội và luật pháp thời Lê sơ

Đọc thông tin, hãy:

Cho biết cách tổ chức quân đội thời Lê sơ có điểm gì giống với thời Lí-Trần

  • Nêu dẫn chứng cho thấy triều Lê sơ rất quan tâm đến việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia
  • Chỉ ra những điểm khác nhau trong nội dung bộ Luật Hồng Đức so với các bộ phần thời Lí-Trần. Sự khác biệt đó thể hiện điều gì của bộ luật Hồng Đức?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về tình hình kinh tế thời Lê sơ

Đọc thông tin hãy:

Hoàn thành bảng( vào vở) về tình hình kinh tế dưới thời Lê sơ theo yêu cầu:

Lĩnh vực

Tình hình phát triển

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp

Thương nghiệp

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Trình bày (vào vở) một số thành tựu đạt được dưới thời Lê sơ trên các lĩnh vực: Kinh tế, pháp luật, giáo dục văn học-nghệ thuật khoa học

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước

=> Xem hướng dẫn giải

3. Hoàn thành bảng sau vào vở:

Nội dung

Thời Lý- Trần

Thời Lê sơ

Bộ máy nhà nước ở Trung ương

Các đơn vị hành chính địa phương

Cách đào tạo tuyển chọn bổ sung quan lại

Pháp luật

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Dựa vào đoạn thông tin, kết hợp hiểu biết của em, nêu chủ trương của các vua thời Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước. Chủ trương đó có giá trị đến ngày nay không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Em hãy đóng vai một thuyết minh viện bảo tàng Lịch sử, giới thiệu cho các bạn về một lĩnh vực thuộc triều đại Lê sơ mà em thích nhất

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem