Toán 8: Đề kiểm tra kì II (Đề 3)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề 3 kiểm tra học kì 2 toán 8. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu kết quả bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: là nghiệm của phương trình

A/ B/ $2x - 1 = x + 3$

C/ D/ $3x + 5 =-x - 2$

Câu 2: Cho hai phương trình : (I) và $3x - 3 = 0$(II)

A/ (I)tương đương (II)

B/ (I) là hệ quả của phương trình (II)

C/ (II) là hệ quả của phương trình (I)

D/ Cả ba đều sai

Câu 3: Cho biết .Tính $3x - 4$ bằng:

A/ B/ $2$ C/ $17$ D/ $11$

Câu 4: Phương trình = $\frac{1}{x}$

A/ B/ ${-1; 3}$ C/ ${-1; 4}$ D/ S = R

Câu 5: Bất phương trình: $x2 + 2x + 3 > 0$ có tập nghiệm là :

A/ Mọi B/ $x ∈ φ$ C/ $x > -2$ D/ $x ≥ -2$

Câu 6: Để biểu thức không âm giá trị của x phải là :

A/ B/ $-x ≥ 2$ C/ $x ≥ 4$ D/ $x ≤ -4$

Câu 7: Cho hình vẽ : NQ//PK ; Biết MN = 1cm ;MQ = 3cm ; MK = 12cm. Độ dài NP là:

A/ 0,5 cm B/ 2cm C/ 4cm D/ 3cm

Câu 8: đồng dạng với $Δ DEF$ theo tỉ số đồng dạng k1 ; đồng dạng với $ΔGHK$ theo tỉ số đồng dạng k2 . đồng dạng với $Δ GHK$ theo tỉ số:

A/ k1/k2 B/ k1 + k2 C/ k1 - k2 D/ k1 .k2

=> Xem hướng dẫn giải

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Giải phương trình và bất phương trình sau:

a)

b) = $\frac{2}{x(x-2)}$

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện mỗi ngày tổ sản xuất 57 sản phẩm. Do đó, tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3. Chứng minh rằng nếu a > 0, b > 0, c > 0 và a < b thì

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Cho tam giác nhọn , các đường cao $AD, BE, CF$ cắt nhau tại H.

a) Chứng minh đồng dạng. Từ đó suy ra: AF.AB = AE.AC

b) Chứng minh = $∠ABC$

c) Cho AE = 3cm, AB = 6cm. Chứng minh rằng

d) Chứng minh . $\frac{BD}{DC}$ . $\frac{CE}{EA}$ = $1$

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021