Toán tiếng Anh 5 bài: Xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối chương 3 | Cubic centimeter. Cubic decimeter.

  • 1 Đánh giá

Giải bài Xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối chương 3 | Cubic centimeter. Cubic decimeter.. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 116 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks (follow the example):

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - sgk Toán 5 trang 116

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 117 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1dm3 = ....cm3

5,8dm3 = ....cm3

375dm3 = ....cm3

dm3= .....cm3

b) 2000cm3 = .....dm3

490 000dm3 = ......cm3

154 000cm3 = .....dm3

5100cm3 = .....dm3

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021