Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 19: Nước nhà bị chia cắt . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hiệp định Giơ – ne – vơ được kí kết vào

 • A. 20/7/1954
 • B. 21/8/1955
 • C. 21/7/1954
 • D. 17/2/1954

Câu 2: Giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam – Bắc là ở

 • A. vĩ tuyến 17
 • B. vĩ tuyến 18
 • C. kinh tuyến 17
 • D. kinh tuyến tuyến 18

Câu 3: Nhân dân hai miền Nam – Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào:

 • A. 7/1959
 • B. 8/1956
 • C. 7/1956
 • D. 9/1956

Câu 4: Hành động của Mĩ – Diệm sau Hiệp định Giơ – ne – vơ

 • A. Chống phá lực lượng cách mạng.
 • B. Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
 • C. Thực hiện chính sách” tố cộng”, “diệt cộng” dã man.
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 5: Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ – ne – vơ

 • A. Ở miền Bắc: Được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • B. Ở miền Nam: Mỹ thay chân Pháp xâm lược miền Nam, lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
 • C. Được Mỹ hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa cơ sở hạ tầng
 • D. A và B đều đúng

Câu 6: Con sông nào được xem như giới i tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam – Bắc lúc này

 • A. Sông Hiền Lương
 • B. Sông Hậu
 • C. Sông Hương
 • D. Sông Bến Hải

Câu 7: Trước âm mưu của quân địch nhân dân ta

 • A. cầm súng chiến đấu chống đế quôc Mĩ và tay sai.
 • B. thực hiện kế sách vườn không nhà trống
 • C. chạy ra Bắc
 • D. âm thầm cam chịu

Câu 8: Những tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam :

 • A. Thực hiện chính sách” tố cộng”, “diệt cộng” và khẩu hiệu “diết nhầm còn hơn bỏ sót” giết hại dã man các chiến sĩ cách mạng và nhân dân vô tội
 • B. Ra sức, chống phá lực lượng cách mạng.
 • C. Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 9: Mĩ thay chân Pháp để làm gì đối với miền Nam?

 • A. Xâm lược.
 • B. Lập chính quyền tay sai.
 • C. Đưa Ngô Đình Diệm làm Tổng thống.
 • D. Chống phá cách mạng.

Câu 10: Âm mưu của Mĩ Diện là

 • A. Chống phá cách mạng
 • B. phá hoại Hiệp Định Giờ-ne-vơ
 • C. Chia cắt lâu dài đất nước ta
 • D. chia cắt nước ta

Câu 11: Cụm từ nào thể hiện chính sách khủng bố dã man của Mĩ- Diệm

 • A. Tô cộng.
 • B. Diệt cộng.
 • C. Tô cộng, diệt cộng.
 • D. Giết nhằm hơn bỏ sót.

Câu 12: Chính quyền Ngô Đình Diệm gây ra vụ đâu độc làm hơn 1000 người chết ở

 • A. Chợ Được.
 • B. nhà tù Phú Lợi.
 • C. Hướng Điền.
 • D. Chợ Được, Hướng Điền.

Câu 13: Hướng Điền thuộc

 • A. Quảng Nam
 • B. Quảng Tri
 • C. Bình Dương
 • D. phía nam sông Bến Hải

Câu 14: Chợ Được thuộc

 • A. Vĩnh Linh- Quảng TrỊ
 • B. Vĩnh Trinh - Quảng Nam.
 • C. Bình Dương.
 • D. Quảng Trị.

Câu 15: Phú Lợi nay thuộc

 • A. tỉnh Bình Dương
 • B. huyện Vĩnh Linh-Quảng Trị
 • C. huyện Hướng Điền- Quảng Trị
 • D. Vĩnh Trịnh- Quảng Nam

Câu 16: Hiệp định Giơnevơ quy định đến tháng 7-1956?

 • A. chia Việt Nam làm hai miễn.
 • B. quân Pháp rút khỏi miền Bắc.
 • C. tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam.
 • D. lấy sông Bến Hải làm giới tuyến.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 19: Nước nhà bị chia cắt sgk Lịch sử 5 Trang 41


 • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021