Trắc nghiệm sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là:

 • A. các đại phân tử
 • B. tế bào
 • C. mô
 • D. cơ quan

Câu 2: Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một không gian nhất định vào một thời điểm xác định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:

 • A. quần thể
 • B. Nhóm quần thể
 • C. quần xã
 • D. hệ sinh thái

Câu 3: Cho các nhận định sau đây về tế bào:

 1. Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân chia tế bào.
 2. Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.
 3. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.
 4. Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.
 5. Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 4: Khi nói về động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

 1. Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái
 2. Làm tăng lượng oxi của không khí
 3. Cung cấp thực phẩm cho con người
 4. Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái
 5. Nhiều loài có thể là tác nhân gây truyền bệnh cho con người
 6. Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng
 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2

Câu 5: Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn
 • B. Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào
 • C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn
 • D. Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành

Câu 6: Cho các ý sau:

 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
 2. Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.
 3. Liên tục tiến hóa.
 4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.
 5. Có khả năng cảm ứng và vân động.
 6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2

Câu 7: Sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở những đặc điểm nào sau đây?

 1. Đa dạng về loài, về nguồn gen
 2. Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn
 3. Đa dạng về hệ sinh thái
 4. Đa dạng về sinh quyển
 • A. 1, 2, 3
 • B. 1, 2, 4
 • C. 1, 3, 4
 • D. 2, 3, 4

Câu 8: Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Tại sao?

 • A. Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường
 • B. Vì thường xuyên có khả năng tự điều chỉnh
 • C. Vì thường xuyên biến đổi và liên tục biến hóa
 • D. Vì có khả năng sinh sản, cảm ứng và vận động

Câu 9: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

 • A. Nguyên tắc thứ bậc.
 • B. Nguyên tắc mở.
 • C. Nguyên tắc tự điều chỉnh.
 • D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 10: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?

 • A. Trao đổi chất và năng lượng
 • B. Sinh sản
 • C. Sinh trưởng và phát triển
 • D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 11: Những đặc điểm nào sau đây chỉ có ở tổ chức sống mà không có ở vật vô sinh?

 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
 2. Là hệ kín, có tính ổn định và bền vững
 3. Liên tục tiến hóa
 4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh
 5. Có khả năng cảm ứng và vận động
 6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường
 • A. 1, 2, 3, 4
 • B. 1, 3, 4, 5
 • C. 1, 3, 4, 6
 • D. 2, 3, 5, 6

Câu 12: Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là

 1. Cơ thể.
 2. tế bào
 3. quần thể
 4. quần xã
 5. hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

 • A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5
 • B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5
 • C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1
 • D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 13: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:

 • A. Trao đổi chất và năng lượng
 • B. Sinh sản
 • C. Sinh trưởng và phát triển
 • D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 14: Cho các ý sau:

 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
 2. Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.
 3. Liên tục tiến hóa.
 4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.
 5. Có khả năng cảm ứng và vân động.
 6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2

Câu 15: "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống nào dưới đây?

 • A. Cá thể.
 • B. Quần thể.
 • C. Quần xã
 • D. Hệ sinh thái
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1 sinh 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống


 • 60 lượt xem