Unit 10 Where were you yesterday? Lesson 1

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 10 Where were you yesterday? (Hôm qua bạn đã ở đâu?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 4 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

 • 1. Look, listen and repeat

 • 3. Listen and tick

 • 5. Let's sing

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Các em cần nhớ:

I/He/She/lt/Danh từ số ít + was
You/We/They/Danh từ số nhiều + were

 • a) Where were you yesterday, Linda? (Chiều qua em đã ở đâu vậy Linda?)
  I was at home. (Em đã ở nhà ạ.)
 • b) What about you, Nam? (Còn em thì sao, Nam?)
  I was at the zoo. (Em đã ở sở thú ạ.)
 • c) Where were you yesterday, Phong? (Hôm qua em đã ở đâu vậy Phong?)
  I was on the beach. (Em đã ở trên bãi biển ạ.)
 • d) What about you, Tom and Tony?) (Còn các em thì sao Tom và Tony?)
  We were in the school library. (Chúng em đã ở trong thư viện trường ạ.)

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

 • a) Where were you yesterday? (Hôm qua bạn đã ở đâu?)
  I was at home. (Mình đã ở nhà.)
 • b) Where were you yesterday? (Hôm qua bạn đã ở đâu?)
  I was at the zoo. (Mình đã ở sở thú.)
 • c) Where were you yesterday? (Hôm qua bạn đã ở đâu?)
  I was on the beach. (Mình đã ở trên bãi biển.)
 • d) Where were you yesterday? (Hôm qua bạn đã ở đâu?)
  I was in the school library. (Mình đã ở thư viện trường.)

3. Listen anh tick. (Nghe và đánh dấu chọn.)

 1. c
 2. b
 3. a

Audio script – Nội dung bài nghe:

 • 1. Tom: Where were you yesterday morning, Nam?
  Nam: I was at school. What about you, Tom?
  Tom: I was at school, too.
 • 2. Mai: Where were you yesterday afternoon, Linda?
  Linda: I was in the school library.
  Mai: Were you there with Akiko?
  Linda: No. Akiko was in her classroom.
 • 3. Jack: Where were you last weekend?
  Tony: I was on the beach.
  Jack: Wow, that's wonderful!

4. Look and write. (Nhìn và viết.)

 1. A: Where was Tom yesterday? (Hôm qua Tom đã ở đâu?)
  B: He was at home. (Cậu ấy đã ở nhà.)
 2. A: Where was Linda yesterday? (Hôm qua Linda đã ở đâu? )
  B: She was in the school library. (Cô ấy đã ở thư viện trường.)
 3. A: Where were Phong and Nam yesterday? (Hôm qua Phong và Nam đã ở đâu?)
  B: They were on the beach. (Họ đã ở trên bãi biển.)

5. Let's sing. (Chúng ta cùng hát.)

Where were you yesterday? (Hôm qua bạn ở đâu?)

Where were you yesterday?

Yesterday, yesterday?

Where were you yesterday?

I was at home.

 • Hôm qua bạn đã ở đâu?
 • Hôm qua, hôm qua phải không?
 • Hôm qua bạn đã ở đâu?
 • Mình đã ở nhà.

What did you do yesterday?

Yesterday, yesterday?

What did you do yesterday?

We watched TV.

 • Hôm qua các bạn đã làm gì?
 • Hôm qua, hôm qua phải không?
 • Hôm qua các bạn đã làm gì?
 • Chúng mình đã xem ti vi.

 • 18 lượt xem