Viết PTHH và tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X

  • 1 Đánh giá

5. Nung hỗn hợp gồm 11,2 gam bột với 3,2 gam $S$ trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp X.

a) Viết PTHH và tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

b) Nếu cho toàn bộ hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thì sinh ra bao nhiêu lít khí (đktc)?

Bài làm:

a) PTHH:

Số mol các chất tham gia phản ứng là: mol; $n_{S} = 0,1$ mol.

Từ PTHH, ta thấy, dư, $S$ phản ứng hết. Vậy, hỗn hợp X gồm $FeS$ và dư.

Theo PTHH: mol.

Số mol dư là: $n_{Fe\; \text{dư}} = n_{Fe\;\text{bd}} - n_{Fe\;\text{pu}} = 0,2 - 0,1 = 0,1$ mol.

Khối lượng các chất có trong hỗn hợp X là:

gam; $n_{Fe\;\text{dư}} = 0,1 \times 56 = 5,6$ gam.

b) PTHH:

Vậy, khí tạo thành gồm và $H_2S$

Theo PTHH, số mol khí thu được là: mol.

Thể tích khí thu được là: lít.

  • 112 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021