Viết sơ đồ bằng chữ của phản ứng hóa học xảy ra khi đốt cháy metan trong không khí. Xác định chất tham gia phản ứng và chất sản phẩm phản ứng.

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi

1. a,Viết sơ đồ bằng chữ của phản ứng hóa học xảy ra khi đốt cháy metan trong không khí.

b,Xác định chất tham gia phản ứng và chất sản phẩm phản ứng.

2. Chọn từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây (nguyên tử; phân tử; chất)

Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các.......(1)........ bị thay đổi làm cho ........(2)........ này biến đổi thành.........(3)......... khác. Kết quả là ...........(4)..........này biến đổi thành ...........(5)..........khác.

Bài làm:

Câu 1: Sơ đồ phản ứng hóa học

Metan + oxi -> cacbonic + nước

Câu 2:

Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021