Xã hội phong kiến ở Châu Âu đã được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Xã hội phong kiến ở Châu Âu đã được hình thành như thế nào?

Bài làm:

* Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành như sau:

  • Người giéc – man tràn xuống xâm chiếm các vùng đất Châu Âu
  • Sau khi chiếm được, họ lập nên các vương quốc và chiếm ruộng đất của các chủ nô Rô – ma cũ rồi phân chia nhiều hơn cho các quý tộc và tướng lĩnh quân sự.
  • Phong tước chức cho các tướng lĩnh quân sự và quý tộc. Các tướng lĩnh quân sự và quý tộc vừa có ruộng đất vừa có quyền thế, họ trở thành lãnh chúa phong kiến. Nông dân và nô lệ trở thành nông nô.

=> Xã hội phong kiến ở Châu Âu hình thành.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021