2. Quan sát hình 24.7, giải thích cơ chế phát sinh các dạng đa bội.

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát hình 24.7, giải thích cơ chế phát sinh các dạng đa bội.

Bài làm:

- Do giảm phân bất thường làm cho các NST phân li hoàn toàn về 1 tế bào tạo giao tử lưỡng bội 2n.

+ Các giao tử 2n thụ tinh với giao tử bình thường n tạo hợp tử tam bội 3n.

+ Các giao tử 2n thụ tinh với giao tử 2n tạo hợp tử tứ bội 4n.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021