3. Hãy vẽ sơ đồ khái niệm để chỉ ra mối liên quan giữa các khái niệm sau: ADN, gen, tổng hợp ARN, mARN, tổng hợp protein, cặp NST tương đồng, cặp gen tương ứng, chuỗi axit amin, tính trạng.

  • 1 Đánh giá

3. Hãy vẽ sơ đồ khái niệm để chỉ ra mối liên quan giữa các khái niệm sau: ADN, gen, tổng hợp ARN, mARN, tổng hợp protein, cặp NST tương đồng, cặp gen tương ứng, chuỗi axit amin, tính trạng.

Bài làm:

Cặp NST tương đồng ---> cặp gen tương ứng ---> ADN (gen) --- (tổng hợp ARN) --> mARN --- (tổng hợp protein) --> chuỗi axit amin --> tính trạng

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021