Cho bảng số liệu sau: Tính tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên so với cả nước giai đoạn 2002 - 2014 và nhận xét

  • 1 Đánh giá

2. Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước giai đoạn 2002 - 2014

Năm2002200520102014
Tây Nguyên2,37,222,739,7
Cả nước261,1988,52963,56004,5
  • Tính tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên so với cả nước giai đoạn 2002 - 2014 và nhận xét
  • Giải thích vì sao giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên còn rất thấp so với giá trị sản xuất công nghiệp cả nước.

Bài làm:

Tính tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên so với cả nước giai đoạn 2002 - 2014 (đơn vị: %)

Năm2002200520102014
Tây Nguyên1,060,720,760,66
Cả nước100100100100

Nhận xét:

  • Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên chiếm tỉ trọng rất thấp so với cả nước (năm 2014 chiếm 0,66%)
  • Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên đang có xu hướng giảm (từ 1,06% năm 2002 xuống còn 0,66% năm 2014).

Giải thích:

Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên còn rất thấp so với giá trị sản xuất công nghiệp cả nước vì:

  • Tây Nguyên nghèo tài nguyên khoáng sản
  • Dân cư thưa thớt, thiếu lao động lành nghề và có trình độ cao.
  • Cơ sở hạ tầng chưa phát triển, là vùng còn khó khăn của nước ta.
  • 104 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9