Giải câu 1 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 3 Đánh giá

Câu 1 trang 102 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Đọc tên điểrm, đường thẳng, đoạn thẳng trong hình 89

b) Vẽ hai điểm M, N và đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Bài làm:

a) Điểm A, B

Đoạn thẳng AB

Đường thẳng a

b) Đường thẳng b đi qua hai điểm M và N

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021