Giải câu 1 trang 51 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 51 Cánh Diều Toán 6 tập 2

Tính:

a) 324,82 + 312,25

b) (- 12,07) + (- 5,79)

c) (- 41,29) - 15,34

d) (- 22,65) - (- 1,12)

Bài làm:

a) 324,82 + 312,25 = 637,05

b) (- 12,07) + (- 5,79) = - ( 12,07 + 5,79) = - 17,86

c) (- 41,29) - 15,34 = - ( 41,29 + 15,34) = - 56,63

d) (- 22,65) - (- 1,12) = (- 22,65) + 1,12 = - 21,53

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021