Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 5 trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 76 sgk toán lớp 5

Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi:

a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài giải:

a) Số phần trăm tiền rau so với tiền vốn là:

52500 : 42000 = 1,25 = 125%

b) Người bán rau đã lãi số phần trăm là:

125 - 100 = 25%

Đáp số: a) 125%

b) 25%

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021