Unit 18: What will the weather be like tomorrow? Lesson 3

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 18: What will the weather be like tomorrow? (Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

 • 1. Listen and repeat

 • 2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud

 • 3. Let’s chant

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

 • 1. What will the weather be like tomorrow? (Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?)
  It will be hot and sunny. (Trời sẽ nóng và có nắng.)
 • 2. What's spring like in your country? (Mùa xuân ở nước bạn như thế nào?)
  It's usually cold and windy. (Trời thường lạnh và có gió.)
 • 3. What's summer like in your country? (Mùa hè ở đất nước bạn thế nào?)
  It's usually hot and sunny. (Trời thường nóng và có nắng.)
 • 4. What's autumn like in your country? (Mùa thu ở đất nước bạn thế nào?)
  It's usually cool and foggy. (Trời thường mát và có sương mù.)

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau.)

1. a

What will the weather be like tomorrow? (Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?)

It will be cold and cloudy. (Trời sẽ lạnh và có mây.)

2. b

What's spring like in your country? (Mùa xuân ở đất nước bạn như thế nào?)

It's usually cool and foggy. (Trời thường mát và có sương mù.)

3. b

What's autumn like in your country? (Mùa thu ở đất nước bạn thế nào?)

It's usually cool and stormy. (Trời thường mát và có bão.)

4. a

What's winter like in your country? (Mùa đông ở đất nước bạn thế nào?)

It's usually cold and windy. (Trời thường lạnh và có gió.)

3. Let’s chant (Chúng ta cùng ca hát)

What will the weather be like tomorrow? (Thời tiết như thế nào vào ngày mai?)

What will the weather

Be like tomorrow?

It will be

Cold and stormy.

 • Thời tiết sẽ
 • Thế nào vào ngày mai?
 • Trời sẽ
 • Lạnh và có bão.

What's summer like

In your country?

It's sunny.

It's hot

 • Mùa hè như thế nào
 • Ở đất nước của bạn?
 • Trời có nắng.
 • Trời nóng.

What's winter like

In your country?

It's foggy.

It's snowy.

 • Mùa đông như thế nào
 • Ở đất nước của bạn?
 • Trời có sương mù.
 • Trời có tuyết.

4. Read and do the tasks. (Đọc và làm các bài tập.)

1) Complete the passage (Hoàn thành đoạn văn)

My name is Quang. I live in Can Tho. It is in the (1) __south__ of Viet Nam. There are only two seasons here. They are the dry season and the rainy season. The dry season lasts from (2) __November__ to April. It is usually cool and dry in this time of the year. This is my favorite season because I can go for a (3) __picnic__ with my friends. The rainy (4) __season__ lasts from May to October. It is usually hot and wet. There is a lot of (5) __wind__ too.

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Quang. Mình sống ở cần Thơ. Nó ở miền Nam của Việt Nam. Ở đây chỉ có hai mùa. Chúng là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Trời thường mát và khô vào thời gian này của năm. Đây là mùa yêu thích của tôi bởi vì tôi có thể đi dã ngoại với những người bạn. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Trời thường nóng và ẩm. Cũng có nhiều gió.

2) Answer the questions(Trả lời những câu hỏi)

 • 1. How many seasons are there in Can Tho? (Có bao nhiêu mùa ở cần Thơ?)
  There are two. (Có hai mùa.)
 • 2. What are they? (Chúng là gì?)
  They're the dry season and the rainy season. (Chúng là mùa khô và mùa mưa.)
 • 3. What is the dry season like? (Mùa khô thế nào?)
  It's usually cool and dry. (Trời thường mát và khô.)
 • 4. What is the rainy season like? Mùa mưa thế nào?
  It's usually hot and wet. (Trời thường nóng và ẩm.)
 • 5. Why does Quang like the dry season? (Tại sao Quang thích mùa khô?)
  Because he can go for a picnic with his friends. (Bởi vì cậu ấy có thể đi dã ngoại với những người bạn của cậu ấy.)

5. Write about the seasons and weather (Viết về các mùa và thời tiết)

I live in Ho Chi Minh City. There are two seasons in my place. They're the dry season and the rainy season. My favourite season is the rainy season. It's usually cool and rainy. There is a lot of wind.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Có hai mùa ở nơi tôi sống. Chúng là mùa khô và mùa mưa. Mùa yêu thích của tôi là mùa mưa. Trời thường mát và có mưa. Có nhiều gió.

6. Project (Dự án)

Watch the weather forecast and report it to the class (Xem dự báo thời tiết và trình bày nó với lớp.)

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể...

 1. hỏi và trả lời những câu hỏi về thời tiết và các mùa.
 2. nghe và gạch dưới những đoạn văn về thời tiết và các mùa.
 3. đọc và gạch dưới những đoạn văn về thời tiết và các mùa.
 4. viết về thời tiết và các mùa ở nơi tôi sống.

 • lượt xem