Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? Lesson 1

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? (Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành thị hay cuộc sống ở nông thôn?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

 • 1. Look, listen and repeat

 • 2. Point and say

 • 4. Listen and write

 • 6. Let’s sing

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

 • a) Where are you going for your summer holiday, Tom? (Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom?)
  I'm going back to my hometown. (Mình sẽ trở về quê nhà.)
 • b) Where in the USA do you live? (Ở Mỹ bạn sống ở đâu?)
  In New York City. (Ở Thành phố New York.)
 • c) What's it like? (Nó thế nào?)
  It's very big. (Nó rất lớn.)
 • d) Which one is bigger, New York City or Sydney? (Cái nào lớn hơn, Thành phố New York hay Sydney?)
  I think New York City is. (Tôi nghĩ Thành phố New York lớn hơn.)

2. Point and say (Chỉ và đọc)

 • a) Which one is smaller, Hoan Kiem Lake or West Lake? (Cái nào nhỏ hơn, hồ Hoàn Kiếm hay hồ Tây?)
  I think Hoan Kiem Lake is. (Tôi nghĩ hồ Hoàn Kiếm nhỏ hơn.)
 • b) Which one is larger, Ben Thanh Market or Dong Xuan Market? (Cái nào rộng lớn hơn, chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân?)
  I think Ben Thanh Market is. (Tôi nghĩ chợ Bến Thành lớn hơn.)
 • c) Which one is noisier, life in the city or life in the countryside? (Cái nào ồn ào hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?)
  I think life in the city is. (Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố ồn ào hơn.)
 • d) Which one is busier, life in the city or life in the countryside? (Cái nào bận rộn hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở miền quê?)
  I think life in the city is. (Tôi nghĩ cuộc sống ở thành phố bận rộn hơn.)

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Ask and answer questions to compare some cities/ towns. (Hỏi và trả lời những câu hỏi về so sánh một vài thành phố/ thị trấn.)

 • Which one is..., ... or...? (Cái nào.....hơn, ... hay...?)
 • I think... (Tôi nghĩ...)

4. Listen and write (Nghe và viết)

 1. Tony lives in Sydney. It's noisier than Nha Trang. (Tony sống Ở Sydney. Nó ồn ào hơn Nha Trang.)
 2. Linda lives in London. It's larger than Da Nang. (Linda sống ở Luân Đôn.Nó rộng lớn hơn Đà Nẵng.)
 3. Tom lives in New York City. It's busier than Da Lat. (Tom sống ở Thành phố New York. Nó bận rộn hơn Đà Lạt.)

Audio script – Nội dung bài nghe:

 • 1. Mai: Where in Australia do you live, Tony?
  Tony: I live in Sydney.
  Mai: What's it like?
  Tony: It's noisy.
  Mai: Which one is noisier, Sydney or Nha Trang?
  Linda: I think Sydney is.
 • 2. Nam: Where do you live, Linda?
  Linda: I live in London.
  Nam: What's it like?
  Linda: It's large.
  Nam: Which one is larger, London or Da Nang?
  Linda: I think London is.
 • 3. Phong: Do you live in New York City, Tom?
  Tom: Yes, I do.
  Phong: Is it a big city?
  Tom: Yes, it is. And it's busy.
  Phong: Which one is busier, New York City or Da Lat?
  Tom: I think New York City is.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

1.

Sydney nhỏ hơn Thành phố New York.

New York City is bigger/larger than Sydney. (Thành phố New York lớn hơn/rộng lớn hơn Sydney.)

2.

Đà Lạt yên tĩnh hơn Thành phố New York.

New York City is noisier than Da Lat. (Thành phố New York ồn ào hơn Sydney.)

3.

Thành phố New York rộng lớn hơn Nha Trang.

Nha Trang is smaller than New York City. (Nha Trang nhỏ hơn Thành phố New York.)

6. Let’s sing (Chúng ta cùng hát.)

Which one is...?

Which one is bigger,

New York City or Miami?

I'm sure, I'm sure,

I'm sure that it's New York City.

 • Cái nào lớn hơn,
 • Thành phố New York hay Miami?
 • Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,
 • Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.

Which one is busier,

New York City or San Francisco?

I'm sure, I'm sure,

I'm sure that it's New York City.

 • Cái nào bận rộn hơn,
 • Thành phố New York hay Son Francisco?
 • Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn,
 • Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York.

Which one is noisier,

New York City or Chicago?

I don't know, I don't known,

It may be Chicago.

 • Cái nào ồn ào hơn,
 • Thành phố New York hay Chicago?
 • Tôi không biết, tôi không biết
 • Chắc là Chicago.

 • lượt xem