Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên. Nêu tính chất hóa học của sắt, mỗi tính chất viết một PTHH để minh họa.

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi:

1. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

2. Nêu tính chất hóa học của sắt, mỗi tính chất viết một PTHH để minh họa.

Bài làm:

1.

Thí nghiệm 1:

Thí nghiệm 2:

Thí nghiệm 3:

2.

Tác dụng với oxi:

Tác dung với phi kim khác:

Tác dụng với axit:

Tác dụng với muối:

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021