Đồ thị sau biểu thị sau biểu thị sự phụ thuộc độ tan của các chất X, Y, Z, T theo nhiệt độ

  • 1 Đánh giá

6. Đồ thị sau biểu thị sau biểu thị sự phụ thuộc độ tan của các chất X, Y, Z, T theo nhiệt độ

Đồ thị sau biểu thị sau biểu thị sự phụ thuộc độ tan của các chất X, Y, Z, T theo nhiệt độ

a) Chất có độ tan tăng theo nhiệt độ là

A) X, Y, Z

B) Y, Z, T

C) X, Z, T

D) X, Y, T

b) Ở chất có độ tan lớn nhất là:

A) X

B) Y

C) Z
D) T

c) Chất có độ tan phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ là

A) T

B) Z

C) Y

D) X

Bài làm:

a) C

b) D

c) D

  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021