Giải bài 16 vật lí 6: Ròng rọc

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ cung cấp cho em học sinh các thức về ròng rọc. Các ứng dụng ròng rọc trong cuộc sống. Tác dụng của ròng rọc là gì? Các câu hỏi trong skg của bài 16 – vật lý 6 sẽ được KhoaHoc hướng dẫn trả lời chi tiết và dễ hiểu.

Chúng ta có thể bắt gặp 2 dạng ròng rọc trong cuộc sống:

  • Ròng rọc cố định: loại ròng rọc này có tác dụng làm thay đổi hướng kéo của lực so với khi kéo trực tiếp
  • Ròng rọc động: loại ròng rọc này có tác dụng làm lực kéo lên của vạt nhỏ hơn trọng lượng của vật

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C1: Trang 50 – sgk vật lí 6

Hãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2.

Giải C1: Trang 50 - Hãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2

=> Xem hướng dẫn giải

C2: Trang 51 – sgk vật lí 6

  • Đo lực kéo theo phương thẳng đứng như hình 16.3 rồi ghi kết quả đo đo được vào bảng 16.1
  • Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định như hình 16.4. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chỉ của lực kế vào bảng 16.1
  • Đo lực kéo vật qua ròng rọc động như hình 16.5. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chỉ của lực kế vào bảng 16.1

Lực kéo lên trong trường hợp

Chiều của lực kéo

Cường độ của lực kéo

Không dùng ròng rọc

Từ dưới lên

Dùng ròng rọc cố định

Dùng ròng rọc động

Giải C2: Trang 51

=> Xem hướng dẫn giải

C3: Trang 52 sgk vật lí lớp 6

Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh:

a) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định.

b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc động

=> Xem hướng dẫn giải

C4: Trang 52 sgk vật lí lớp 6

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống các câu sau:

a) Ròng rọc (1) ... có tác dụng làm đổi hướng cua lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) Dùng ròng rọc (2) ... thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

=> Xem hướng dẫn giải

C5: Trang 52 sgk vật lí lớp 6

Tìm những thí dụ về ròng rọc

=> Xem hướng dẫn giải

C6: Trang 52 sgk vật lí lớp 6

Dùng ròng rọc có lợi gì?

=> Xem hướng dẫn giải

C7: Trang 52 sgk vật lí lớp 6

Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi về lực? Tại sao?

Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi về lực? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 16: Ròng rọc


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021